Tyto webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby, personalizovat reklamy a analyzovat návštěvnost. Používáním našich stránek s tímto souhlasíte.
Více informací

Hlavní nabídka

Hledat nemovitost:
Zobrazit všechny nemovitosti

Nemovitost si chci:

Zvolte typ nemovitosti:

Cena do:

CZK

Vnitřní oznamovací systém pro ochranu oznamovatelů

Chráníme naše klienty!

Ochrana oznamovatelů je ve společnosti REALITY SPEKTRUM CEPÁK s.r.o. zavedena v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, dále jen zákon. 

Na základě zákona byl zřízen vnitřní oznamovací systém prostřednictvím kterého mají oznamovatelé možnost upozornit na možné protiprávní jednání, které má znaky trestného činu, přestupku či jinak porušuje právní předpis, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností společnosti. 

Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí: zaměstnání, samostatná výdělečná činnost, výkon práv spojených s účastí v právnické osobě, výkon funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povolán nebo výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb nebo jiného obdobného plnění.

Oznamovatelem může být jen fyzická osoba, která by měla jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Oznamovatel má právo na ochranu podle zákona, pokud měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé (tzn. oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé), že tyto informace spadaly do oblasti zákona a současně podal-li oznamovatel oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti, externího oznamovacího systému či prostřednictvím jiného příslušného orgánu veřejné moci. 

Za hlavní ochranné opatření lze považovat zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd.).

Oblasti, kterých se musí oznamované protiprávní jednání týkat, jsou v případě společnosti REALITY SPEKTRUM CEPÁK s.r.o.:

- služby realitního zprostředkovatele a s tím související povinnosti předcházení praní peněz a financování terorismu

- ochrana spotřebitele 

- ochrana soukromí a osobních údajů 

Příslušná osoba pověřená k přijímání a prošetření oznámení:
JUDr. Josef Cepák (v nepřítomnosti Michal Cepák)


Možnosti podání oznámení prostřednictví vnitřního oznamovacího systému a to:

a) písemně na adresu REALITY SPEKTRUM CEPÁK s.r.o, JUDr. Josef Cepák, ul. 5. května 649, 373 81 Kamenný Újezd nebo do schránky umístěné v. přízemí budovy. Na obálku prosím uveďte text: „Pouze k rukám příslušné osoby“

b) telefonicky: 387 318 824 (o telefonickém oznámení se pořizuje písemný záznam)

c) zasláním na e-mail: cepak@realityspektrum.cz

d) osobně: po předchozí domluvě, telefonicky nebo e-mailem, je možné sjednat termín osobní schůzky

e) oznamovatel může podat své oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti.

test